రౌతులపూడి మండలం, బంగారయ్యపేట గ్రామంలో ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నవరుపుల రాజా సోదరి కల్పన.

ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఈరోజు రౌతులపూడి మండలం, బంగారయ్యపేట గ్రామంలో ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి వరుపుల రాజా సోదరి కల్పన.

/ In Activities / By admin / Comments Off on రౌతులపూడి మండలం, బంగారయ్యపేట గ్రామంలో ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నవరుపుల రాజా సోదరి కల్పన.