ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి వరుపుల రాజా గారి సోదరి కాంతిగారు.

/ In Activities / By admin / Comments Off on ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి వరుపుల రాజా గారి సోదరి కాంతిగారు.