ప్రత్తిపాడు మండలం, వాకపల్లి గ్రామంలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న వరుపుల రాజా గారి సోదరి శ్రీమతి కాంతి గారు.

ప్రత్తిపాడు మండలం, వాకపల్లి గ్రామంలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ శాసనసభ అభ్యర్థి వరుపుల రాజా గారి సోదరి శ్రీమతి కాంతి గారు.

/ In Activities / By admin / Comments Off on ప్రత్తిపాడు మండలం, వాకపల్లి గ్రామంలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న వరుపుల రాజా గారి సోదరి శ్రీమతి కాంతి గారు.