కత్తిపూడి లోని సీతాయంపేట లో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభిస్తున్న

“వరుపుల తమ్మారావు ఫౌండేషన్” ఆధ్వర్యంలో శంఖవరం మండలం, కత్తిపూడి లోని సీతాయంపేట లో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభిస్తున్న ఫౌండేషన్ అధ్యక్షులు వరుపుల రాజా.

/ In Activities / By admin / Comments Off on కత్తిపూడి లోని సీతాయంపేట లో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభిస్తున్న